ประวัติความเป็นมาบริษัท

              บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท เพื่อเปิดดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ในลักษณะของโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant)การดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำของบริษัทเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วม ผลิตไฟฟ้า และไอน้ำโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

บริษัทเริ่มจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำในเดือนเมษายน 2542 และเดือนพฤษภาคม 2542 ตามลำดับ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และไอน้ำระยะยาว 15 ปี กับ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และตั้งอยู่ภายในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชาอีกทอดหนึ่ง

ในปี 2545 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มชุดผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาด 9.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงของการผลิต และในเดือนตุลาคม 2548 ได้ดำเนินโครงการขยายกำลังผลิตขนาด 44 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จ ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้า และไอน้ำของโรงไฟฟ้าเพิ่มเป็น 174 เมกะวัตต์ และ 81 ตันต่อชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า และไอน้ำที่เพิ่มขึ้นของโรงงานต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรม อีกประมาณ 25% ของความต้องการในปัจจุบัน

       ในส่วนของการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากชุมชนและสังคมโดยรวม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดตั้งบริษัทย่อย  คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด พัฒนาธุรกิจตามนโยบายที่วางไว้

·         บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด :  ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า  9.5  เมกะวัตต์ และ   ไอน้ำ 25 ตันต่อชั่วโมง  ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน  จำหน่ายไฟฟ้า   8  เมกะวัตต์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรม เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2554  และไอน้ำเดือนเมษายน 2554      นอกจากการผลิตพลังงานจากชีวมวลแล้ว  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต บริษัทยังได้ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับ เพื่อส่งป้อนเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า  ทั้งนี้ โดยจัดทำเป็นหน่วยธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสะท้อนเห็นถึงความเป็นจริงในการกิจกรรมส่งเสริมให้กับชุมชนในท้องถิ่น  ได้แก่  การปลูกป่า  การจัดซื้อจัดหาเชื้อเพลิง    นับว่าเป็นกระบวนธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ การสร้างงาน ให้ชุมชนในพื้นที่จากการขายเศษชีวมวลจากการเกษตรอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการเผาทำลายสร้างปัญหาภาวะหมอกควันแล้ว การสร้างแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนโดยการปลูกไม้โตเร็วของโครงการได้ก่อให้เกิดการใช้ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

 

·      บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด : เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในกลุ่มธุรกิจกระดาษ เครือซีเมนต์ไทย ดำเนินโครงการผลิตพลังงาน จากเปลือกและปลายไม้ที่เป็นเศษเหลือจากขบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส ร่วมกับเศษเหลือใช้จากการเกษตรในพื้นที่ การขอความเห็นชอบจากชุมชนและการขออนุญาตดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์  ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร แล้วเสร็จตามกำหนดแผนงาน  โดยเริ่มการก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2554  และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือน ธันวาคม 2555