การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 4)

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 4) และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยายระยะที่ 4) ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จัดได้จัดประชุมฯ จำนวน 3 วัน

วันที่ 21 ก.ค. 2563

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 5 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วันที่ 23 – 24  ก.ค. 2563

ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง