โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ปีที่ 14)

31 ส.ค. 63 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)     จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี.2563 (ปีที่14) ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และ/หรืออาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และ โครงการสหโคเจน ปันความรู้   สู่เยาวชน ประจำปี 2563.(ปีที่13) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและหนังสือ จำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 60 ทุน มูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือความรู้ทั่วไป MindMapsสังคม,คณิตศาสตร์,เคมี,ภาษาไทย,ฟิสิกส์,ดาราศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ชีววิทยา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวม 21 รายการ จำนวน 378 เล่ม มูลค่ารวม 35,000 บาท เพื่อมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย