บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ “ SCG” ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”