บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับโล่ประกาศเกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจาปี 2563

          วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คุณพรรณี  ฉันทวรลักษณ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ.Thailand Sustainability Investment 2020 (THIS) ประจำปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มสหโคเจน ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลัก  ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย