ประชาสัมพันธ์ :  การเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่4) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับประเทศ โดยการจำหน่ายไฟฟ้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำโดยตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒ ศรีราชา ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการของโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ต่อมาเนื่องจากทางบริษัท ฯ มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ภายหลังขยายกำลังการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงของโครงการ โดยการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผังการใช้ประโซชน์ที่ดินของโครงการ ภายหลังขยายกำลังการผลิต เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยนำเสนอไว้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้ง 2 ครั้งและเปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปแล้ว ดังนี้

  • ยกเลิกการรื้อถอนอาคารสำนักงาน โดยยังคงใช้งานอาคารสำนักงานเดิมเช่นเดียวกับการคำเนินการในปัจจุบัน
  • ยกเลิกการรื้อถอนระบบหล่อเย็นชุดที่ 1 โดยเปลี่ยนเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพแทน (เปลี่ยนจากโครงสร้างไม้เป็น Fibergass-Reinforced Plastics)
  • ย้ายตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ชุดที่ 6 (CTG #6) และหน่วยผลิตไอน้ำ ชุดที่ 6 (HRSG #6) จากเดิมจะทำการสร้างบริเวณอาคารสำนักงานในปัจจุบัน ย้ายไปสร้างบริเวณพื้นที่สนามฟุตบอลในปัจจุบันแทน
  • ทำการรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ชุดที่ 3 (CTG#3) และหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 3 (HRSG #3) และย้ายตำแหน่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ชุดที่ 3 (STG #3) ที่จะติดตั้งใหม่ มาเเทนที่
  • สร้างใหม่อาคารเก็บสารเคมี (ใกล้ตำแหน่งอาคารเก็บสารเคมีเดิมในปัจจุบัน)
  • ปรับพื้นที่หน้าสำนักงานเป็นที่จอดรถ (พื้นที่ปัจจุบันคือพื้นที่ว่าง)
  • ย้ายตำแหน่งห้องควบคุม (GT No.6) โดยสร้างแทนที่อาคารเก่าที่ ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
  • คงตำแหน่งอาคารเก็บกากของเสียไว้ที่เดิมเหมือนในปัจจุบัน (ในรายงานฯ จะมีการสร้างอาคารใหม่ ขนาดเท่ากับอาคารปัจจุบัน)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ภายหลังขยายกำลังการผลิตดังกล่าว ยังคงอยู่ในขอบเขตพื้นที่เดิมของโครงการทั้งหมด (รูปที่ 2) โดยตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ โครงการและตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในตารางที่ 1

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ภายหลังขยายกำลังการผลิต มิได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ