บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับเทศบาลตำบลเวียงยอง

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับเทศบาลตำบลเวียงยอง สำหรับจัดทำถุงยังชีพปันน้ำใจช่วยเหลือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง(อยู่ระหว่างกักตัว) ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเทศบาลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง