บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564