บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม