บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ( Green System)