บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ประกอบพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement)