บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน