ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19    ในวันจันทร์ที่  26  เมษายน 2564   เวลา  14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา  1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯขอเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยจัดส่งมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร)
Previous
Next
007228
Total views : 26294