ฝ่ายจัดการ

นายวรยศ ทองตัน

กรรมการผู้จัดการ

นายธีระยุทธ แก้วคูณ

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวล

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

นายจตุรงค์ กรเวช

ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม

นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

PV

นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง