ฝ่ายจัดการ

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร

กรรมการผู้จัดการ

นายณิชชานน บุญญาภาส

รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

นายธีระยุทธ แก้วคูณ

รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน , ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร

นายจตุรงค์ กรเวช

ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม

นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

PV

นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

TWS

นายธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า