ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทสหโคเจนตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด บริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทตามวัตถุประสงค์โดยสุจริต

Filter by