ความเป็นมาของสหโคเจน

“กลุ่มสหโคเจน” (SAHACOGEN&AFFILIATES) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ในเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2542 จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) กำลังการผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 40 ตันต่อชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545  รวมถึงขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 174 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมงเมื่อปี 2547  

 จากความต้องการพลังงานของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะที่ 3  โดยเพิ่มการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ อย่างละ 1 เครื่อง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 28.7 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง เริ่มเดินเครื่องเชิงพานิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทำให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุด 202.7 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตันต่อชั่วโมง

ในส่วนของการขยายธุรกิจ กลุ่มสหโคเจนมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนควบคู่การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชุน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์และไอน้ำ 25 ตันต่อชั่วโมง จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) และจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม ปี 2554 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคตควบคู่กันไปกับการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 6,000 ไร่

จากความสำเร็จในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนและการปลูกไม้โตเร็ว กลุ่มสหโคเจน ร่วมกับกลุ่มธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย ก่อตั้งบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลิตไฟฟ้าจากเปลือกและปลายไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น ตั้งอยู่ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2555

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 21 % เพื่อดำเนินธุรกิจธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)   ในปี 2559