เหตุการณ์สำคัญ

 • ได้รับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 :  2018) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  (MASCI) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
 • ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ  ในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว”  ตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2020” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท  และรับรางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์
 • บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด และ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด  (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2563
 • บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2019” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย)  ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561  อนุมัติลงทุนในบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)  สัดส่วนการถือหุ้น  21.00% จำนวน 9,093,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 90,930,000 บาท
 • บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2018” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  (บริษัทย่อย)   ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  หรือ กพช.  ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า จากระบบ Adder  เป็นแบบ Feed-in Tariff  ตั้งแต่วันที่  11 มีนาคม 2559
 • ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  ลำดับที่ 181 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล “Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015)” ประเภท Honorary Awards ในการประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (KAPI)
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย)  ได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน( Forest Stewardship Council: FSC) ตามมาตรฐานสากล  จากสถาบัน Bureau Veritas  จากโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  มีผลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
 • บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)  ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ประเภทคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 5 ปี ซ้อน ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • ได้รับรางวัล “CSR Recognition Award 2014”  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibilities Awards 2014) กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000-10,000 ล้านบาท  ในกิจกรรม SET AWARD 2014
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013  ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน จากการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN Energy Awards 2013)
 • ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ระดับ 3  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลขที่ 3-879/2555  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555  มีผลถึงวันที่ 14 ตุลาคม  2558   โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น ตามโครงการ CSR-DIW for Beginner Award โดยผ่านตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 • จัดตั้งบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด   (บริษัทย่อย) ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี  จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 75 : 25  เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต  7.5 เมกะวัตต์  ที่ตั้ง ณ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 190 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย)  ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2549   โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมด  เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์  และไอน้ำ 25 ตัน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 1,520 ล้านบาท
 • ขยายเพิ่มกำลังการผลิตขนาด 44 เมกะวัตต์แล้วเสร็จ  รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 174  เมกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง
 • เริ่มเปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์  SCG  เมื่อวันที่  7 มกราคม 2547
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 14001 :1996) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545
 • ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO 9001:2000) สำหรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จาก RWTUV (Thailand) ในเดือน กันยายน 2545
 • จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2543”  จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543
 • เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทต่างๆในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาในเดือน เมษายน 2542 และไอน้ำ ในเดือนพฤษภาคม 2542
 • ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง อายุสัญญา 15 ปี  สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อายุสัญญา 25 ปี  และสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบจ.ออปอเรชั่นนอลเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539