History and Development Highlights​

 • สิงหาคม 2562 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) เพิ่มทุนตามสิทธิในบริษัทร่วมทุน บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด จำนวน 27,300,000 บาท โดยชำระค่าหุ้นครั้งแรก ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 13,650,000 บาท รวมทุนจดทะเบียน 563 ล้านบาท
 • บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)       ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2562   
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย)  ขายหุ้นในบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด  สัดส่วนการถือหุ้น  99.99% จำนวน 39,999,996 หุ้น ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
 • บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2019” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท  
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 อนุมัติลงทุนในบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)สัดส่วนการถือหุ้น 21.00% จำนวน 9,093,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 90,930,000 บาท
 • บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2018” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท
 • 20 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโครงการส่วนขยายระยะที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ขนาด 28 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง
 • ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า จากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
 • ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ลำดับที่ 181  
 • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด และบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC พร้อมกันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
 • คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติดำเนินการโครงการส่วนขยาย ระยะที่ 3 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ขนาดกำลังการผลิต 21 เมกกะวัตต์ และไอน้ำ 21 ตันต่อชั่วโมง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1308(2)/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ประมาณการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี พ.ศ. 2560
 • บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment 2015” ในกลุ่มที่ 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET  ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท และรับรางวัล ESG 100 Certificate 1 ใน 100 บริษัท  จดทะเบียนที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,  Social and Governance: ESG) จากการคัดเลือก 567 บริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล “Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015)” ประเภท Honorary Awards ในการประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร  จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (KAPI)
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน( Forest Stewardship Council: FSC) ตามมาตรฐานสากล จากสถาบัน Bureau Veritas จากโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีผลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
 • บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ประเภทคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • ได้รับรางวัล “CSR Recognition Award 2014” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องและเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรางวัลบริษัท  จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibilities Awards 2014) กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000-10,000 ล้านบาท ในกิจกรรม SET AWARD 2014
 • ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประเภทรางวัลทั่วไป จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กลุ่มสหโคเจน โดยบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ด้านพลังงานทดแทน จากกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน จากการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Energy Awards 2013)
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย)  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1858(3)/2556  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2556  ประเภท 1.3 กิจการปลูกป่า  ขนาดของกิจการปลูกไม้โตเร็ว พื้นที่ประมาณ 1,493  ไร่
 • ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ระดับ 3  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เลขที่ 3-879/2555 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • จัดตั้ง บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด, บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
 • ปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554 โดยได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และต่ออายุการรับรองร่วมกับระบบฯ ตามมาตรฐาน BS OHSAS 18001: 2007 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557  และต่ออายุการรับรอง ทุก 3 ปี
 • ได้รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มาตรฐาน มอก.18001-2554 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
 • ได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2553 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า  ตามพรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีอายุใบอนุญาต 15 ปี  นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  และมีผลถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567  (ยกเลิกสัมปทานประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ที่ได้รับสัมปทานเมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 โดยกระทรวงมหาดไทย)
 • ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และต่ออายุการรับรอง ทุก 3 ปี
 •  ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (มอก.18001-2542 และ BS OHSAS 18001: 2007) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  (MASCI)
 •  จัดตั้ง บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด   (บริษัทย่อย) เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี  จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต  7.5 เมกกะวัตต์ ที่ตั้ง ณ อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี 2550 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับเกียรติบัตรการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
 • จัดตั้ง บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.5 เมกกะวัตต์  และไอน้ำ 25 ตัน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน
 • ขยายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 44 เมกกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น  174  เมกกะวัตต์ และไอน้ำ 81 ตันต่อชั่วโมง
 • ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000 ) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO14001:2004) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
 • เริ่มเปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCG
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 820 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 955 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10  บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท นำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับประชาชนจำนวน 135 ล้านหุ้น   เพื่อขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 44 เมกะวัตต์
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546   โดยเปิดจองหุ้น IPO มูลค่าหุ้นละ 3.20 บาท  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2546
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน (ISO 14001:1996) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO 9001:2000) สำหรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ จาก RWTUV (Thailand) ในเดือนกันยายน
 •  จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2545 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 9.8  เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20  ตันต่อชั่วโมงในเดือนมีนาคม 2544
 • ได้รับรางวัล “สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการประเภทโรงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2543”  จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543
 • เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทต่างๆในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชาในเดือน เมษายน 2542 และไอน้ำ ในเดือนพฤษภาคม 2542
 • ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อายุสัญญา 25 ปี
 • ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน  ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 122 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง
 • ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) อายุสัญญา 21 ปี
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3  จำนวน  90 ล้านบาท  รวมทุนจดทะเบียน 820 ล้านบาท
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1  จำนวน 688  ล้านบาท  และเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 จำนวน 30 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม ตามลำดับ  รวมทุนจดทะเบียน 730 ล้านบาท
 • ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง อายุสัญญา 15 ปี  สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ      การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อายุสัญญา 25 ปี  และสัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบำรุงรักษากับบจ.ออปอเรชั่นนอล        เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 12 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539