โครงสร้างธุรกิจสหโคเจน

นโยบายการลงทุนของกลุ่มสหโคเจน

         บริษัทพิจารณาศักยภาพในการลงทุน และจะลงทุนร่วมกัน โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม” และได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผล

โครงสร้างการถือหุ้น

หมายเหตุ :   สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

SGN = บจก. สหโคเจน กรีน          SGF = บจก. สหกรีน ฟอเรสท์              SOL = บจก. โซลาริสท์ โฮลดิ้ง         ISL = บจก. อิมแพค โซล่าร์
SFT = บจก. สยามฟอเรสทรี          SOL-NY = บจก. โซลาริสท์ หนองยวง SOL-MP = บจก. โซลาริสท์ แม่ปุ     SOL-NP = บจก. โซลาริสท์ น้ำพุ
SOL-NS = บจก. โซลาริสท์ นนทรี SOL-KK = บจก. โซลาริสท์ เกาะคา     SOL-NK = บจก. โซลาริสท์ นาแก้ว  SOL-TF = บจก. โซลาริสท์ ทุ่งฝาย  SOL-BU = บจก. โซลาริสท์ บ้านเอื้อม