โครงสร้างธุรกิจสหโคเจน

นโยบายการลงทุนของกลุ่มสหโคเจน

         บริษัทพิจารณาศักยภาพในการลงทุน และจะลงทุนร่วมกัน โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม” และได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในรูปเงินปันผล

โครงสร้างการถือหุ้น

หมายเหตุ :   สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

                SGN        =              บจก.สหโคเจน กรีน
                SGF         =              บจก.สหกรีน ฟอเรสท์                    
                SFT         =              บจก.สยามฟอเรสทรี
                ISL           =              บจก.อิมแพค โซล่าร์