วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและจำหน่ายพลังงานที่มีคุณภาพสูงและมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  2. พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
  3. บริหารงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน
  4. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมร่วมองค์กร( Core Values)(PITEP)

  1. ทัศนคติบวก( Positive Thinking)
  2. ความคิดสร้างสรรค์ (Initiative)
  3. ทำงานเป็นทีม (Teamwork )
  4. ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)
  5. ทำงานเชิงรุก (Proactive )