การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มสหโคเจน ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม  เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน  ตามแนวทาง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน  (ASEAN Corporate Governance Scorecard) ประกอบด้วย

  1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสหโคเจนให้ยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คำนึงถึงสิทธิ ความเสมอภาค รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาร แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อินทราเน็ต และ Website ของบริษัท www.sahacogen.com

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประกอบการและการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะยาว