นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำรายเล็ก        มีความมุ่งมั่นจัดหาพลังงานที่มีคุณภาพสูงและมั่นคง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

  1. สนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกและได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย อนุรักษ์พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ควบคุมการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้ง การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินงานตามนโยบาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  4. ดำเนินการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่มีโอกาสเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอันจะมีผลต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่างๆ และมุ่งมั่นในการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

(นายวิโรจน์  ธีรวัฒน์วาที)
กรรมการผู้จัดการ
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563