นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำรายเล็ก มีความมุ่งมั่นจัดหาพลังงานที่มีคุณภาพสูงและมั่นคง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทาง การปฏิบัติดังนี้

  1. สนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกและได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน การบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง  การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดการปรึกษาและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและเกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน
  2. ควบคุมการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินงานตามนโยบาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  4. ดำเนินการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงานที่มีโอกาสเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอันจะมีผลกระทบต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ และมุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
  5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

(นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร)
กรรมการผู้จัดการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566