นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

  1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Good Governance) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
  2. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย
  3. เคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกเพศ วัย สีผิว การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล
  4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor Practices) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  5. รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและผู้จัดหา (Consumers and Suppliers) พัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมั่นคงให้กับลูกค้า ให้ผลตอบแทนกับผู้จัดหาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดหาอย่างต่อเนื่อง
  6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  7. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภายในชุมชนทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
  8. นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม (Innovation and Dissemination) สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบกิจการ การนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาสร้างหรือแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านั้นไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม