นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและให้มีผลบังคับใช้ในกิจกรรมและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

  1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
  2. กำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
  3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
  4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันกาลและต่อเนื่อง
  5. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท สหโคเจน นับแต่นี้ เป็นต้นไป

(นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2560