นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้มีคุณภาพสูงและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต ด้วยระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) โดยมีกระบวนการบ่งชี้เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อองค์กร ที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักการดำเนินงานขององค์กร หรือมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการให้บริการลูกค้า ซึ่งแผนรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และมีกระบวนการบริหารจัดการที่รองรับหรือเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินขององค์กร
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  3. เพื่อให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
  4. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ
  5. เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่มีนัยสำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  6. เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในศักยภาพขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ดังนี้

  1. มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี
  2. จัดให้มีคณะทำงานจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee :BCM Committee) ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมขององค์กร
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนจัดเตรียมมาตรการรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงมุ่งเน้นการทบทวนและปรับปรุงแผนและการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563