นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  ดังนี้

  1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง  รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ  บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
  2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ             
  3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
  4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน 
  5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับที่ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลใช้บังคับครั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป

(นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ