นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

                  ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มสหโคเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มสหโคเจน  

                   บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ในรูปแบบใด ๆ             
  2. การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ การให้และรับการสนับสนุน การให้และรับการบริจาค การสนับสนุนทางการเมือง รวมถึง การจ้างพนักงานรัฐ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
  4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การ คอร์รัปชัน 
  6. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง

                     นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564  วันที่ 9  พฤศจิกายน 2564  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9  พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

(นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการ