นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
แบบร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Notice CCTV
Privacy Notice – Company’s Visitor
Privacy Notice Employee
Privacy Notice Trainee
Privacy Notice Candidate
วิธีการติดต่อบริษัท
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิหรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 66 38 481555       Email Address:  pdpa@sahacogen.com
Website: www.sahacogen.com