ช่องทางการสื่อสาร

หน่วยงาน                                                                                       โทรศัพท์                                                   E-mail Address                                           แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท                                                                038-481555 ต่อ 202                                directors@sahacogen.com                                               

คณะกรรมการตรวจสอบ                                                          038-481555 ต่อ 203                                auditcommittee@sahacogen.com                                   

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง                    038-481555 ต่อ 212                                riskcommittee@sahacogen.com                                       

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม                                  038-481555 ต่อ 290                                pr-csr@sahacogen.com                                                     

กรรมการผู้จัดการ                                                                    038-481555 ต่อ 200                                 udompong.ch@sahacogen.com                                       

เลขานุการบริษัท                                                                     038-481555 ต่อ 200,282                          csecretary@sahacogen.com                                           

นักลงทุนสัมพันธ์                                                                     038-481555 ต่อ 200,282                         investorrelation@sahacogen.com                                                                      

ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                   038-481555 ต่อ 242,243                         hradmin@sahacogen.com                                                 

  • กรุณาระบุข้อมูลชื่อ เบอร์โทร หรืออีเมลของท่าน ในกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น