โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

กลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1.        บมจ.ราช กรุ๊ป601,280,88351.67
2.        บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง177,863,96115.28
3.        บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 112,000,0009.62
4.        บมจ.สหพัฒนพิบูล66,850,0005.74
5.        บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 53,000,0004.55
6.        นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน39,665,0003.41
7.        บจก.ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี15,485,4001.33
8.        บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 10,700,0000.92
9.        นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา7,400,0000.64
10.      นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5,000,0000.43