โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

กลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1.        บมจ.ราช กรุ๊ป601,280,88351.67
2.        บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง177,863,96115.28*
3.        บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 112,000,0009.62
4.        บมจ.สหพัฒนพิบูล66,850,0005.74
5.        บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 53,000,0004.55
6.        นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน39,665,0003.41
7.        บจก.ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี15,485,4001.33
8.        บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ 10,700,0000.92
9.        นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา7,400,0000.64
10.      นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5,000,0000.43

หมายเหตุ : รวมหุ้นที่ซื้อขายใน SGX-ST