นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัท

          บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท  ตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่ปี2547ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อัตรา 0.34   บาท/ หุ้น

บริษัทย่อย

  • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก
  • บริษัท สหกรีน ฟอเรส จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน