ข่าวสารการลงทุน

วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
11 ส.ค. 66 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 ส.ค. 66 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 66 รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
12 พ.ค. 66 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน – การเช่าที่ดิน กับ บจ. สินภราดร
12 พ.ค. 66 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12 พ.ค. 66 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
12 พ.ค. 66 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 66 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
3 พ.ค. 66 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เม.ย. 66 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17 มี.ค. 66 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 ก.พ. 66 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
22 ก.พ. 66 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 66 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
17 ม.ค. 66 รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
16 ธ.ค. 65 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
15 พ.ย. 65 แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
9 พ.ย. 65 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
9 พ.ย. 65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
9 พ.ย. 65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 พ.ย. 65 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
19 ต.ค. 65 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยและการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย
22 ก.ย. 65 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
21 ก.ย. 65 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน – การขายหุ้นกู้ให้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
21 ก.ย. 65 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
19 ก.ย. 65 ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
10 ส.ค. 65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
10 ส.ค. 65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 65 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 65 รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
22 มิ.ย. 65 แจ้งการประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรบริษัทฯ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
13 พ.ค. 65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 พ.ค. 65 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 พ.ค. 65 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
13 พ.ค. 65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 65 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
3 พ.ค. 65 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 65 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 มี.ค. 65 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.พ. 65 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท – การทำสัญญาบริการจัดการ กับ บมจ.ราช กรุ๊ป
21 ก.พ. 65 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกหุ้นกู้
21 ก.พ. 65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
21 ก.พ. 65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 65 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
7 ก.พ. 65 รแจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
28 ม.ค. 65 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
26 ม.ค. 65 ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) – ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
25 ม.ค. 65 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
14 ม.ค. 65 ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
7 ม.ค. 65 แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ247-4) – ครั้งที่ 1
5 ม.ค. 65 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
4 ม.ค. 65 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
22 ธ.ค. 64 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
15 ธ.ค. 64 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
14 ธ.ค. 64 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14 ธ.ค. 64 แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
14 ธ.ค. 64 แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
14 ธ.ค. 64 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
13 ธ.ค. 64 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
13 ธ.ค. 64 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
7 ธ.ค. 64 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 พ.ย. 64 การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติมข้อมูลในวาระที่ 5) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19 พ.ย. 64 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
19 พ.ย. 64 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565
19 พ.ย. 64 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
9 พ.ย. 64 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
9 พ.ย. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
9 พ.ย. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
9 พ.ย. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 64 มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขTemplate 2)
28 ต.ค. 64 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ – โครงการโรงไฟฟ้าใหม่
11 ส.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
19 ก.ค. 64 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท – สัญญาจ้างบริการธุรกิจ (แก้ไข)
19 ก.ค. 64 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท – สัญญาจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ (แก้ไข)
11 พ.ค. 64 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
11 พ.ค. 64 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
11 พ.ค. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 64 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 64 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 64 มติประชุมผู้ถือหุ้น
16 มี.ค. 64 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 19 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 64 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
23 ก.พ. 64 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
23 ก.พ. 64 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 ก.พ. 64 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 64 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 64 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ม.ค. 64 แจ้งการลาออกของกรรมการ
8 ธ.ค. 63 การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
23 พ.ย.63 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
10 พ.ย.63 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 พ.ย.63 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย.63 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ย. 63 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
5 ส.ค. 63 มติประชุมผู้ถือหุ้น
25 มิ.ย. 63 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
4 มิ.ย. 63 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
12 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12 พ.ค. 63 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
12 พ.ค. 63 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
12 พ.ค. 63 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
12 พ.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 63 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
8 เม.ย. 63 การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
8 เม.ย. 63 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
23 มี.ค. 63 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
16 มี.ค. 63 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 63 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
26 ก.พ. 63 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 ก.พ. 63 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
26 ก.พ. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 63 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ธ.ค. 62 แจ้งเลิกการประกอบกิจการบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
12 พ.ย. 62 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 พ.ย. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15 พ.ค. 62 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
15 พ.ค. 62 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
14 พ.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
2 พ.ค. 62 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
30 เม.ย. 62 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 62 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 62 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
4 มี.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ก.พ. 62 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ธ.ค. 61 การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
13 พ.ย. 61 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561