ข่าวสารการลงทุน

วันที่หัวข้อข่าวเอกสาร
19 ก.ค. 64การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท – สัญญาจ้างบริการธุรกิจ (แก้ไข)
19 ก.ค. 64การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท – สัญญาจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ (แก้ไข)
11 พ.ค. 64แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
11 พ.ค. 64แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
11 พ.ค. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11 พ.ค. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 64งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 64การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 64มติประชุมผู้ถือหุ้น
16 มี.ค. 64การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 19 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 64แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
23 ก.พ. 64แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
23 ก.พ. 64การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 ก.พ. 64คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 64งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ม.ค. 64แจ้งการลาออกของกรรมการ
8 ธ.ค. 63การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
23 พ.ย.63แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
10 พ.ย.63ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 พ.ย.63สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย.63งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ย. 63การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
5 ส.ค. 63มติประชุมผู้ถือหุ้น
25 มิ.ย. 63การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
4 มิ.ย. 63กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
12 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12 พ.ค. 63แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
12 พ.ค. 63แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
12 พ.ค. 63อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
12 พ.ค. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 63งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
8 เม.ย. 63การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
8 เม.ย. 63การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
23 มี.ค. 63แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
16 มี.ค. 63การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 63การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
26 ก.พ. 63การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 ก.พ. 63แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
26 ก.พ. 63คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 63งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ธ.ค. 62แจ้งเลิกการประกอบกิจการบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
12 พ.ย. 62ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 พ.ย. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 62งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 62แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 62แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 ต.ค. 62แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 62งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 62แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15 พ.ค. 62การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
15 พ.ค. 62แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
14 พ.ค. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 62งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
2 พ.ค. 62แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
30 เม.ย. 62การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 62มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 62การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 ต.ค. 62แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
4 มี.ค. 62แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ก.พ. 62การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 62คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 62สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 62งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ธ.ค. 61การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
13 พ.ย. 61

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

13 พ.ย. 61คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561