ผลการประเมินความยั่งยืน

ปี 2561 และปี 2562  บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน “Thailand Sustainability Investment ” (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท