การศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมและประเทศชาติ กลุ่มสหโคเจนจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการปันความรู้สู่เยาวชน โครงการประกวดวาดภาพระบายสี  โครงการวาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน  โครงการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการประชารัฐร่วมใจสอนน้องปลูกผักสวนครัว โครงการแบ่งปันเพื่อน้อง โครงการส่งมอบปฏิทินเพื่อผลิตสื่อการสอนแด่ผู้พิการทางสายตา โครงการคอมพิวเตอร์มือสอง-เพื่อน้องเพื่อการศึกษา เป็นต้น

การประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2562