ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

การทำนุบำรุงศาสนา รักษาวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมน่าอยู่ เพื่อคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลายหลากและทรงคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น กลุ่มสหโคเจนจึงให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตลอดทั้งปี  2562 อาทิ งานบุญทางศาสนา ได้แก่ เทศกาลงานบุญเข้าพรรษา  งานบุญวันออกพรรษา งานประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวิ่งควาย เทศกาลอาหารทะเลกินปู ดูนก ตกหมึก ประเพณีอัญเชิญพระแม่โพสพคืนนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พื้นที่จังหวัดจังหวัดชลบุรี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานบุญประเพณีปอยหลวง ประเพณีบวงสรวงผีขุนน้ำ พื้นที่จังหวัดลำพูน ประเพณีงานทำบุญกลางบ้าน ประเพณีนพพระเล่นเพลง จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นต้น