สังคมและชุมชน

สหโคเจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนภายใต้วิถีชีวิตดั้งเดิม พร้อมดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคม