สิ่งแวดล้อม

กลุ่มสหโคเจน ได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน