ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท                                               :  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ                                                     :  SCG (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เลขทะเบียนบริษัท                                 :  0107545000306

วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท                  :  20 พฤศจิกายน 2539

วันที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน         :  4 ตุลาคม 2545

วันที่เปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์      :  7 มกราคม 2547

หมวดธุรกิจ                                             :  พลังงานและสาธารณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรม                                    :  ทรัพยากร

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว                     :   30.00%

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย           :  17.58% ณ วันที่ 13  มีนาคม 2566

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                                 :   636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์                                                 :  66-3848-1555

โทรสาร                                                   :  66-3848-1551

เว็บไซต์บริษัท                                        :  www.sahacogen.com

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว          :   1,163,695,652 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,163,695,652 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)