รางวัลแห่งความสำเร็จ

กลุ่มสหโคเจนได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้