รางวัลแห่งความสำเร็จ

ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มสหโคเจนได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มสหโคเจนได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้

 • Thailand Sustainability Investment 2019
  รางวัล “หุ้นยั่งยืน” สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Sustainability Disclosure Acknowledgement 2019
  รางวัลกิตติกรรมประกาศ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยสถาบันไทยพัฒน์
 • ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน อยู่ในระดับ 100 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (พ.ศ.2553-2562)
 • บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระดับที่ 2 ตัวชี้วัด สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ( Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งแนวป้องกัน ( Protection Strip) และพื้นที่กันชน ( Eco-Buffer) และระดับ 3 ตัวชี้วัด ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม หรือ EIA Monitoring ตามกิจกรรมพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)
 • เกียรติบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC)
  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินและรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2562
 • เกียรติบัตรการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) รับใบประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี)
 • รางวัลด้านนวัตกรรม ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (Thailand Green Design Award 2019) ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต ผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากไม้ไผ่ LAMBOOCHAR ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 (Thai Star Packaging Awards 2019) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ASIA STAR AWARDS 2019

ในปี 2561 ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment Award

ในปี 2559 ได้รับรางวัล Investor’s Choice Award รวมถึงได้รับใบรับรอง CAC 

ในปี 2558 ได้รับรางวัล ESG 100 Certificate ,Thailand Sustainability Investment

ในปี 2557 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ และรวมถึงรางวัล Set Award , CSRI Recognition , Investor’s Choice Award