รางวัลแห่งความสำเร็จ

กลุ่มสหโคเจนได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2565
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2564
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2563
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2562
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2561
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here

รางวัลแห่งความสำเร็จ

2560
Thailand Sustainability Investment,. Sustainablity Disclosure Acknowledgement. Etc.
Click Here