คณะกรรมการ

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2550 – 2560

2556 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวน 4 แห่ง

ไม่มี-

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

รองประธานกรรมการบริษัท

 • รองประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2564-ปัจจุบัน

2563-2564

2563-2564

2563-2564

2561-2563

 

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ 

กรรมการ และกรรมการลงทุน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี(CFO)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 7 แห่ง

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการบริหาร(ร่วม)แต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2563 – ปัจุบัน

2563 – 2564

2563 – 2564

2562 – 2564

2562

2562


2561 – 2563

2561 – 2562


2561 – 2562

2560


2558 – 2560

 

2564-ปัจจุบัน

2563 – ปัจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ


กรรมการ และ Deputy President Director

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


PT Medco Ratch Power Riau

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 


บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด

 

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวน 10 แห่ง

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2564-ปัจจุบัน


2563


2562 – 25632561 – 2562

 

 

บริษัทจดทะเบียน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ    บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

จำนวน 3 แห่ง

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • Master of Business Administration (Business Administration) The University of Washington, USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2562 – ปัจจุบัน

2561 – 2562

2557 – 2560


2564-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)


บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


จำนวน 9
 แห่ง

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts,ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีสถาบันวูร์เตอร์โพลีเทคนิครัฐแมสซาชูเซทส์ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 •  

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2528 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์จำนวน  19  แห่ง

ไม่มี-

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2555 – 2561

2555 – ปัจจุบัน

 

 

 

2561 – ปัจจุบัน

2558 – 2561

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร        

กรรมการธรรมาภิบาลและ     

บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 

 

 

 

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน 42 แห่ง

-ไม่มี-

นายวรยศ ทองตัน

กรรมการ

 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • Master of Business Administration, University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Science in Finance (Distinction Honor), University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Engineering สาขา Information Processing, Nara Institute of Science and Technology, Japan
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • How to Development a Risk Management  Plan (HRP) รุ่น 20/2018

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2561 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร
กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน  8 แห่ง

ไม่มี-

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2563 – ปัจจุบัน

2558 – 2562

2553 – 2557

 

2559 – ปัจจุบัน

 

 

2561 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน


2561 – ปัจจุบัน

 

 

ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี

ที่ปรึกษากฎหมายและสัญญาทางธุรกิจ

Kompass Law

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

ONE Law Office / ONE Law Club

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด

 

บมจ. อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

 

 

บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

บมจ.อาบาเทก (เอเชีย)


บมจ.เฌอร่า


จำนวน 6
 แห่ง

นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • ปริญญาโท   สาขาการเงิน   มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานในภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เลขานุการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นายอำพน กิตติอำพน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 

 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-ไม่มี-


-ไม่มี-

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • ปริญญาโท   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.2554) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2562 – 2564

2561 – 2562

 

2558 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (บริหาร)

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

บจก. ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงการคลัง

 

บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค

บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง


-ไม่มี-

นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2559-2561

2556-2559

2558 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

หัวหน้ากอง บริหารสัญญาซื้อไฟฟ้า

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

-ไม่มี-

-ไม่มี-