คณะกรรมการ

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2550 – 2560

2556– ปัจจุบัน

 

2559 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวน 4 แห่ง

ไม่มี-

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค
  รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification  Program (DCP) รุ่น 41/2004   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2549 – ปัจจุบัน

 

2551 – ปัจจุบัน

 

2529 – ปัจจุบัน

2536 –  ปัจจุบัน

2537 –  ปัจจุบัน

 

 

2550 – ปัจจุบัน

 

 

 

2556 – ปัจจุบัน

 

กรรมการ

 

ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

บมจ.ประชาอาภรณ์

 

 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

 

 

 

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน  46 แห่ง

ไม่มี-

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2528 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

 

 
จำนวน  19 แห่ง


ไม่มี-

 

นายอัตถกร กลั่นความดี

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกลวิชาโท Operation Research University of  Illinois@Urbaha
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director  Accreditation  Program (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2534 – ปัจจุบัน

 

2559 – ปัจจุบัน

 

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการรองผู้จัดการและ
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

จำนวน  11 แห่ง

ไม่มี-

 

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 12/2004
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

 

 

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน  3 แห่ง

-ไม่มี-

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 32/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2551-2556

2548-2557

2557-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ


กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

จำนวน  2  แห่ง

ไม่มี-

นายสนทยา ทับขันต์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23  เม.ย. 2561
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ13 พฤษภาคม 2556  
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2549 – 2561

2561-ปัจจุบัน

 

บริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 
จำนวน  13  แห่ง

ไม่มี-

 

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2555 – 2561

2555 – ปัจจุบัน

 

 

 

2561 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร        

กรรมการธรรมาภิบาลและ     

บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 

 

 

 

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน 42 แห่ง

-ไม่มี-

 

 

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2542 – 2549

 

2531 – ปัจจุบัน

 

 

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

 

บมจ.ธนูลักษณ์

 

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 2 แห่ง

ไม่มี-

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546
 • ประธานกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552
 • ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์)
 • Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2553 – ปัจจุบัน

 

2558 – ปัจจุบัน

 

2560–2561

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

 

บมจ.กันตนา กรุ๊ป

 

จำนวน แห่ง

-ไม่มี-

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 25/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004
 • Role of The Chairman  Program (RCP)  รุ่น 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2547 – 2558

 

2558 – ปัจจุบัน

 

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ   

 

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

 

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

-ไม่มี-

ไม่มี-

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
 • บัญชีบัญฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2548 – 2557

 

2542 – ปัจจุบัน

 

2549 – ปัจจุบัน

2545 – 2560

 

2545 – ปัจจุบัน

 

2548 – ปัจจุบัน

2558 – 2560

2560 – ปัจจุบัน

 

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.ธนาคารทหารไทย

 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ.ประชาอาภรณ์

 

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

 

บมจ.กรุงเทพโสภณ

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

จำนวน 1  แห่ง

ไม่มี-

 

พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ  3 มี.ค. 2563
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 109/2014
 • Director Certification Program (DCP)  รุ่น 197/2014
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2555 – 2561

2555 – ปัจจุบัน

 

 

 

2561 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร        

กรรมการธรรมาภิบาลและ     

บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 

 

 

 

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน 42 แห่ง

-ไม่มี-