คณะกรรมการ

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2556 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2550 – 2560

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 2 แห่ง

ไม่มี-

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

รองประธานกรรมการบริษัท

 • รองประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโทการบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 308/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2564-ปัจจุบัน

 

 

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ.
ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ราชกรุ๊ป

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

บมจ. ราช กรุ๊ป

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

จำนวน 7 แห่ง

จำนวน 6 แห่ง

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ค. 2565
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 221/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2563 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2562


2560

บริษัทจดทะเบียน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้า

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ บมจ. ราช กรุ๊ปทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บจก. ผลิตไฟฟ้านวนคร

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ. ราช กรุ๊ป

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล

บมจ. ราช กรุ๊ป


บมจ. ราช กรุ๊ป

 


จำนวน 10
 แห่ง

จำนวน 4 แห่ง

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท Business Administration (Master of Business Administration) The University of Washington, USA
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) (บริหารธุรกิจาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019
 • Directors Diploma Examination (Exam) รุ่น 71/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Directors Diploma Program (Fellow Member) 9992 Thai Institute of Directors Association (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2562 – ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2561 – 2562

2557 – 2560

บริษัทจดทะเบียน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ. ราช กรุ๊ป

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

บมจ. ราช กรุ๊ป

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 


จำนวน 9
 แห่ง

จำนวน 2 แห่ง

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการความยั่งยืน 12 พ.ค. 2566
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 314/2022 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2564-ปัจจุบัน


2563

 


2562 – 2563

 


2561 – 2562

บริษัทจดทะเบียน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บจก.ราช-ลาว เซอร์วิส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บจก.ราช-ลาว เซอร์วิส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บจก.ราช-ลาว เซอร์วิส

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ. ราช กรุ๊ป


บมจ. ราช กรุ๊ป

 


บมจ. ราช กรุ๊ป

 


บมจ. ราช กรุ๊ป

 


จำนวน 3
 แห่ง

จำนวน 2 แห่ง

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts,ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวูร์เตอร์โพลีเทคนิครัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 •  

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2528 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

จำนวน  15  แห่ง

ไม่มี-

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 


2561 – ปัจจุบัน

2555 – 2561

2555 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 


บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่

จำนวน 67 แห่ง

-ไม่มี-

นายวรยศ ทองตัน

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2564
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • Master of Business Administration, University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Science in Finance (Distinction Honor), University of Texas at Dallas, USA
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • How to Development a Risk Management  Plan (HRP) รุ่น 20/2018
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
 • Master of Engineering Information Science,

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2564 – มี.ค. 2566

2563 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง


จำนวน  9
 แห่ง

ไม่มี-

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 14 ธ.ค. 2564
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ค. 2565
 • ปริญญาโท กฎหมายภาษี(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 162/2555
 • Directors Diploma Program (Fellow Member) รุ่น 36/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 36/2564
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46/2022

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2563 – ปัจจุบัน

2558 – 2562

 

2559 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

 


2564 – ปัจจุบัน

 

ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี

ที่ปรึกษากฎหมายและสัญญาทางธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ บรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

ONE Law Office / ONE Law Club

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

 

บมจ. อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

บมจ. อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

บมจ. อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

 


บมจ.เจริญอุตสาหกรรม

 


จำนวน 8
 แห่ง

-ไม่มี-

นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • ปริญญาโท   สาขาการเงิน   มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 318 / 2022

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2564 – ปัจจุบัน


2562 – ปัจจุบัน

 

2561

 


2565 – ปัจจุบัน2566 – ปัจจุบัน

 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานในภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 


บจก.บัตรกรุงไทย

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 5 ม.ค. 2565
 • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเมื่อ 13 พ.ค. 2565
 • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 321 / 2022

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2559-2561

2556-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 21 เม.ย. 2566
 • กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 12 พ.ค. 2566
 • ปริญญาโท  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business) สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting  Information System) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  บัญชีบัญฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting  Information System) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2019

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท)

-ไม่มี-

จำนวน 1 แห่ง

-ไม่มี-