คณะกรรมการ

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

ประธานกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2550 – 2560

2556 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวน 4 แห่ง

ไม่มี-

นายวิชัย กุลสมภพ

กรรมการ

 • ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2564
 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 • ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 • Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2555 – 2561

2555 – ปัจจุบัน

 

 

 

2561 – ปัจจุบัน

2558 – 2561

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร        

กรรมการธรรมาภิบาลและ     

บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 

 

 

 

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน 42 แห่ง

-ไม่มี-

นายวรยศ ทองตัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2564
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • Master of Business Administration, University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Science in Finance (Distinction Honor), University of Texas at Dallas, USA
 • Master of Engineering สาขา Information Processing, Nara Institute of Science and Technology, Japan
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • How to Development a Risk Management  Plan (HRP) รุ่น 20/2018

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2561 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร
กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย

จำนวน  8 แห่ง

ไม่มี-

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค
  รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director  Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 • Director Certification  Program (DCP) รุ่น 41/2004   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2549 – ปัจจุบัน

 

2551 – ปัจจุบัน

 

2529 – ปัจจุบัน

2536 –  ปัจจุบัน

2537 –  ปัจจุบัน

 

2550 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

 

ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

บมจ.ประชาอาภรณ์

 

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

 


บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน  46 แห่ง

ไม่มี-

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts,ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีสถาบันวูร์เตอร์โพลีเทคนิครัฐแมสซาชูเซทส์ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 •  

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2528 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์จำนวน  19  แห่ง

ไม่มี-

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 12/2004
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน  3 แห่ง

-ไม่มี-

นายสนทยา ทับขันต์

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23  เม.ย. 2561
 • กรรมการบริหารแต่งตั้งเมื่อ13 พฤษภาคม 2556  
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2549 – 2561

2561-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

 

 
จำนวน  13  แห่ง

ไม่มี-

 

นางสาวกรองแก้ว กฤตยากีรณ

กรรมการ

 • กรรมการแต่งตั้งเมื่อ 23  ก.พ. 2564
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • M.S. in Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University, USA
 • A.B. in Economics (Honors) with minor degree in Mathematics, Stanford University, USA
 • Ph.D.in Managerial Economics and Strategy Dissertation:Effects of Venture Capitalists on Startup Performance, Kellogg  School of Management , Northwestern University    

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน  แห่ง

ไม่มี-

 

นายนพพร พงษ์เวช

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546
 • ประธานกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552
 • ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์)
 • Director Accreditation Program  (DAP) รุ่น 38/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2553 – ปัจจุบัน


2558 – ปัจจุบัน


2560–2561

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง


บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล


บมจ.กันตนา กรุ๊ป


จำนวน
แห่ง

-ไม่มี-

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 25/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004
 • Role of The Chairman  Program (RCP)  รุ่น 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2547 – 2558

2558 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ   

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์


-ไม่มี-

ไม่มี-

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • กรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
 • บัญชีบัญฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2548 – 2557


2542 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน

2545 – 2560


2545 – ปัจจุบัน

2548 – ปัจจุบัน

 

2558 – 2560

2560 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.ธนาคารทหารไทย


บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ.ประชาอาภรณ์


บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

บมจ.กรุงเทพโสภณ

 

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์


จำนวน 1
  แห่ง

ไม่มี-

 

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 3/2003
 • Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 

2542 – 2549

2531 – ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

 

บมจ.ธนูลักษณ์

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 2 แห่ง

ไม่มี-

พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

กรรมการอิสระ

 • กรรมการอิสระแต่งตั้งเมื่อ  3 มี.ค. 2563
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ
 • Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 109/2014
 • Director Certification Program (DCP)  รุ่น 197/2014
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2557-2560

 

2560-2562

2561-2562

ประธานคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

-ไม่มี-

-ไม่มี-