Business Continuity Management

คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (Good Governance and Risk Management Committee) ขึ้น ตามโครงสร้างการบริหารงานที่ได้แสดงไว้แล้ว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

  1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
  2. กำหนดกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณายอมรับได้
  3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
  4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันกาลและต่อเนื่อง
  5. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีการเตรียมการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเหมาะสม และจัดการกรณีเกิดภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิผล มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำแผนรับมือเหตุวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
  2. จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนรับมือเหตุวิกฤต และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
  3. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และการติดตามผล
  4. รายงานผลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการรับมือกับปัจจัยความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนี้