นโยบายการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักและให้ความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทำหน้าที่
  • ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินธุรกิจ
  • เสนอแผนบูรณาการกระบวนการติดตามตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • เสนอแผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงจัดทําแผนบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น
  • เสนอมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 2. กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค์กร
 3. สื่อสารให้พนักงานทุกระดับตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามีส่วนร่วมในมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับทุกหน่วยงานในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้บริหารทุกระดับมีความรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

 (นายสุจริต ปัจฉิมนันท์)
ประธานกรรมการ