ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

-บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% จำนวน 3,999,996 หุ้น ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

-ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award 2019 จากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต ผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ได้รับรางวัล ASIA STAR AWARDS 2019 และ Thai Star Packaging Awards 2019 ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากไม้ไผ่ LAMBOOCHAR โดยความร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์พีพี แพ็ค

-ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)  สำหรับการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2564

-ได้รับการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

-ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า จากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559

-ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2015 (TGDA 2015)”  ประเภท Honorary Awards  ในการประกวดผลิตภัณฑ์(อุตสาหกรรม)ประเภทประหยัดพลังงานที่ไม่ใช่อาหาร จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน( Forest Stewardship Council: FSC) ตามมาตรฐานสากล จากสถาบัน Bureau Veritas จากโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน โดยความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีผลถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

-ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2013 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2013 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) ณ เกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

-ได้รับรางวัลดีมาก ประเภทองค์กรเอกชน สาขาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการชุมชนพลังงานพอเพียง

-ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008) สำหรับขอบข่าย การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ  ออกให้ ณ วันที่ 14 ธ.ค.2555 มีผลถึงวันที่ 13 ธ.ค.2558

-ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น ตามโครงการ CSR-DIW for Beginner Award โดยผ่านตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

– เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า VSPP-PEA-005/2552  จำนวน 1,512,859 หน่วย

-ในเดือนเมษายนเริ่มจำหน่ายไอน้ำให้กับบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  ปริมาณไอน้ำ  5,567.60 ตัน

-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขทะเบียนโรงงานที่  จ3-43(3) /54  ประเภทกิจการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ เขตที่ตั้งเลขที่  298  หมู่ที่ 2 ต.ป่าสัก  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน   โดยใช้เครื่องจักรแรงม้ารวม 11 และกำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต 31 ธันวาคม 2558

-ได้รับใบประกาศเพื่อรองรับว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2  เลขที่ 2-38-2554 ลพ  จากกระทรวงอุตสาหกรรม

-ได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานอุตสาหกรรมลำพูนยิ้ม ประจำปี พ.ศ. 2554 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

-ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภทกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย ทะเบียนโรงานเลขที่  3-34(4)-11/53  ลพ. กำลังการผลิต 789.50 แรงม้า

ณ ที่ตั้ง 88  หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

-ได้รับเกียรติบัตรสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2553  ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยปี 2553

-ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เลขที่ VSPP-PEA 005/2552

-ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1563(1)/2552 สำหรับกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ประเภทกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-17/51 ลพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ เขตอุตสาหกรรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ที่ตั้ง 88  หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน