ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

-ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)  สำหรับการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สิ้นสุด 11 กันยายน 2563

-ได้รับการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

-ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า จากระบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559

-ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานมงกุฎไทย ตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Crown Standard CDM Project) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ปี 2558-2561

-24 พฤศจิกายน 2558 รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) โรงไฟฟ้าชีวมวล 7.5 MW. จากกระทรวงพลังงาน

-21 ธันวาคม 2558 รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รางวัล “CSR-DIW Awards 2015” โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เลขที่ 34448/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

-จัดงานเปิดบ้าน Open House อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานมงกุฎไทย ตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Crown Standard CDM Project 2013) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  แสดงถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิตพลังงานที่สะอาดตามมาตรฐานสากล

-ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม ออกให้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีผลถึง 20 มิถุนายน 2559

-องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีมติให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบจ.สหกรีน ฟอเรสท์  เป็นโครงการที่สนับสนุนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ออกหนังสือให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดว่า “โครงการ Biomass power plant by Sahagreen Forest Project”

-ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม เลขที่ สกพ 5501/358 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ออกให้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555  สิ้นสุด 10 ตุลาคม 2559

-ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008) สำหรับขอบข่าย การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ  ออกให้ ณ วันที่ 14 ธ.ค.2555 มีผลถึงวันที่ 13 ธ.ค.2558

-ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น ตามโครงการ CSR-DIW for Beginner Award โดยผ่านตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

-เริ่มผลิตเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โดยสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555

-บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบจ.สยามฟอเรสทรี  อัตราส่วน 75 : 25  เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานชีวมวล จ.กำแพงเพชร  ขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกกะวัตต์  มูลค่าการลงทุน 565 ล้านบาท

-จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ตั้งสำนักงาน จากเดิมเลขที่ 91 หมู่ 8  ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย 

จ.กำแพงเพชร 62110   เป็นเลขที่ 88 หมู่ 6 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 ต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร  และแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสำนักงานสรรพากรอำเภอพรานกระต่าย

-ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมา

 (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  โดยมีกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายไฟภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2555

-จดทะเบียนก่อตั้ง ร่วมทุนกับบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท