การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

Previous slide
Next slide

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2562 และบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงปัจจุบัน 

และมีนโยบายสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกและรวมกำลังในการผลักดันให้การทุจริตคอร์รัปชันหมดไปจากสังคมไทย