โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 สหโคเจนสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือชุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวม 1,182,761 บาท ผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ โครงการปันรักสู่ ชุมชนต้นน้ำ จ. กำแพงเพชร, โครงการปลูกไผ่ คืนผืนป่า สร้างอาชีพ จ.ลำปาง, และโครงการคืนไผ่สู่ผืนป่า เพื่อพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูต้นน้ำ จ.ลำปาง เป็นต้น

  • โครงการปันรักสู่ ชุมชนต้นน้ำ

ในปี 2562 บจ. สหกรีน ฟอเรสท์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการ “ปันรักสู่ชุมชนต้นน้ำ” ครั้งที่ 1 ณ บ้านโละโคะ ม.10 ต.โกสัมพี อ.สัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมีพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ประปาภูเขา) ให้กับชุมชน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้กับชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

                บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยเป็นหัวใจสำคัญของวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงใส่ใจในการดูแลและรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งน้ำใช้เพื่อผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับชุมชนต้นน้ำผู้ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและรักษาป่าต้นน้ำเพื่อให้ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ให้ “คน” กับ “ป่า” อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

  • โครงการปลูกไผ่ คืนผืนป่า สร้างอาชีพ

            สืบเนื่องมาจากปี 2561 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้ดำเนินโครงการปลูกไผ่ คืนผืนป่า สร้างอาชีพ ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  มอบกล้าไผ่ จำนวน 20,000 ต้นให้กับชาวบ้านผาช่อและบ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงสร้างอาชีพและแหล่งอาหารจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากหน่อไม้และไม้ไผ่ให้กับชุมชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจนับอัตราการรอดตายของต้นไผ่ อายุครบ 1 ปี ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนในการบำรุงรักษากล้าไผ่ให้กับสมาชิกมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

“ชนเผ่าของเราเดิมมีอาชีพปลูกข้าวโพด เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกิน จึงต้องถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพดขาย เมื่อสหโคเจนเข้ามาส่งเสริมปลูกไผ่จึงสนใจและหันมาปลูกไผ่ในพื้นที่ดังกล่าว โครงการนี้จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่งคงให้กับชุมชน ได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา และคนกับป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความ” สุพัด อาลา ผู้นำชุมชนเผ่าลาหู่ บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  • โครงการคืนไผ่สู่ผืนป่า เพื่อพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูต้นน้ำ

สหโคเจนร่วมกับส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3

(ลำปาง) จัดกิจกรรมมอบกล้าไผ่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มและอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไม้และป่าต้นน้ำรวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนจากการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการคืนไผ่สู่ผืนป่า เพื่อพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูต้นไม้

ผลการดำเนินโครงการ ในปี 2562 บริษัทมอบกล้าไผ่จำนวน 40,000 กล้า ให้กับชาวบ้านจำนวน 150 ครัวเรือน เพื่อปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 225 ไร่ มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท