ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ประธานกรรมการ

นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

กรรมการ

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการ

นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
กรรมการ

นายอัตถกร  กลั่นความดี

นายอัตถกร กลั่นความดี
กรรมการ

นายวิโรจน์  ธีรวัฒน์วาที

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที
กรรมการผู้จัดการ

นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
กรรมการ

นายนพพร  พงษ์เวช

นายนพพร พงษ์เวช
กรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี

พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดี
กรรมการอิสระ

นายอมร  อัศวานันท์

นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ

นายบุญฤทธิ์  มหามนตรี

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
กรรมการอิสระ

พลเรือเอกอภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
กรรมการอิสระ