ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล *
โทรศัพท์ *
โทรสาร / แฟกซ์
E-mail *
ข้อความ *
   *
 

หน่วยงานโทรศัพท์E-mail Address
คณะกรรมการบริษัท038-481555 ต่อ 202directors@sahacogen.com
คณะกรรมการตรวจสอบ038-481555 ต่อ 203auditcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง038-481555 ต่อ 260riskcommittee@sahacogen.com
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม038-481555 ต่อ 290, 291pr-csr@sahacogen.com
กรรมการผู้จัดการ038-481555 ต่อ 200viroj@sahacogen.com
เลขานุการบริษัท038-481555 ต่อ 282pannee@sahacogen.com
นักลงทุนสัมพันธ์038-481555 ต่อ 202, 282investorrelation@sahacogen.com
แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ038-481555 ต่อ 242, 243hradmin@sahacogen.com