ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ประธานกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการ

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที
กรรมการผู้จัดการ

นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์

นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
กรรมการ

นายสนทยา  ทับขันต์

นายสนทยา ทับขันต์
กรรมการ