ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ประธานกรรมการ

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

กรรมการ

นายอภิพงศ์  วิชชุเวสคามินทร์

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์
กรรมการผู้จัดการ

นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
กรรมการ

นายอัตถกร กลั่นความดี

นายอัตถกร กลั่นความดี
กรรมการ

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที
กรรมการ

นายปัญญา  โสภาศรีพันธ์

นายปัญญา โสภาศรีพันธ์
กรรมการ

นายมหาศาล  ธีรวรุตม์

นายมหาศาล ธีรวรุตม์
กรรมการ