ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ประธานกรรมการ

นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

กรรมการ

นายวิโรจน์  ธีรวัฒน์วาที

นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที
กรรมการผู้จัดการ

นายอัตถกร กลั่นความดี

นายอัตถกร กลั่นความดี
กรรมการ

นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
กรรมการ

นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการ

นายสนทยา ทับขันต์

นายสนทยา ทับขันต์
กรรมการ